به اطلاع همکاران محترم عضو سازمان نظام پزشکی می‌رساند طبق هماهنگی بعمل آمده با مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس جهت تزریق دوز چهارم واکسن کرونا می توانند از تاریخ دوشنبه ۴٠١/٢/١٩ لغایت پنجشنبه ۴٠١/٢/٢٢ با در دست داشتن کارت نظام پزشکی به مراکز واکسیناسیون واقع در سه راه جهانبار و شهرک گاز مراجعه نمائید.
و همچنین واکسیناسیون جهت پرسنل محترم مراکز بخش خصوصی نیز با ارائه معرفی نامه به عنوان مراکز واکسیناسیون امکان پذیر خواهد بود.
ضمنا نوبت چهارم به افرادی تزریق می گردد که حداقل ۴ ماه از نوبت سوم آنها گذشته است.

تزریق دوز چهارم واکسن کرونا