اطلاعیه صدور نسخ الکترونیک

اطلاعیه صدور نسخ الکترونیک

پزشک محترم با عنایت به عدم صدور دفترچه جدید سازمان تامین اجتماعی، سرنسخه مرکز درمانی بعد از درج کد ملی به منزله برگ دفترچه دارای اعتبار می باشد و در صورت استحقاق درمان، بیمه ای محاسبه می گردد. سازمان نظام