پزشک محترم

با عنایت به عدم صدور دفترچه جدید سازمان تامین اجتماعی، سرنسخه مرکز درمانی بعد از درج کد ملی به منزله برگ دفترچه دارای اعتبار می باشد و در صورت استحقاق درمان، بیمه ای محاسبه می گردد.

سازمان نظام پزشکی

اطلاعیه صدور نسخ الکترونیک