درود بر همکاران گرامى
روند ثبت نام خانواده اعضا و دوز یادآور طبق اعلامیه قبل،پایان پذیرفت و هفته آینده خانواده ها و افراد اعلام شده ،طبق فهرستى که اعلام خواهد شد واکسینه خواهند گردید.

اتمام نام نویسی واکسیناسیون اعضا خانواده و دوز سوم اعضا نظام پزشکی