“”اطلاعیه “”


بدینوسیله به اطلاع پزشکان ، پیراپزشکان و اعضاء محترم نظام پزشکی می رساند جلسه آموزشی در مورد قوانین جدید مالیاتی در تاریخ ١۴٠١/٠١/٢۵ از ساعت ٩ الی ١١ صبح در سالن ابن سینا بیمارستان شهید محمدی برگزار می گردد.

جلسه آموزشی در مورد قوانین جدید مالیاتی