به اطلاع همکارانی که دوز دوم واکسن خود را در اسفند٩٩ یا فروردین ١۴٠٠ تزریق کرده اند و تا کنون موفق به ثبت نام جهت تزریق دوز یادآور نشده اند مى رساند ،این همکاران مى توانند از تاریخ دوشنبه٢٩شهریور لغایت پایان وقت ادارى چهارشنبه٣١شهریور با مراجعه به سازمان نظام پزشکى بندرعباس به همراه کارت ملى ،کارت واکسیناسیون و کارت نظام پزشکى اقدام به ثبت نام نمایند.
این مدت قابل تمدید نخواهد بود و جهت رفاه حال همکاران باقى مانده به ویژه در بخش دولتى و دستیاران گرامى ،تنظیم گردیده است.

آخرین مهلت ثبت نام دوز یادآور واکسن کرونا